+359 2 963 43 23
Следвайте ни

Обучителните академии на Хорайзънс са предназначени за организации, които искат да обучат служителите си цялостно.

 

Комуникационна академия

Винаги е било ясно, че комуникацията между хората е най-важният аспект на работата.
Комуникационната академия е насочена към организации, които искат изцяло да променят начина на комуникация, както на личностното така и на организационно ниво.
В академията са съчетани всички аспекти на комуникацията, от които мениджърите и служителите имат нужда, за да работят в една добре информирана среда.

Модули на академията:

 

Модул 1. Основни параметри на комуникативния процес

Тук ще бъдат засегнати ключовите параметри на комуникационния процес.
Какви са целите на комуникацията, как да изпращаме послания така, че да бъдем разбрани.

 

Модул 2. Управление на конфликтни ситуации чрез комуникация

Има много варианти да се излезе от конфликтна ситуация, но дискусията единственият начин един конфликт да бъде разрешен така, че всички да спечелят от него.

 

Модул 3. Емоционална интелигентност

Като социални същества хората се нуждаят от емоционално свързване с другите. Поради това емоционалната интелигентност е най-важният аспект в комуникацията, който хората имат нужда да усвоят, за да могат оптимално да общуват с другите. Важна част от този модул е активното слушане и непрекъсване – ключов фактор за успешната обмяна на гледни точки и управление на конфликти.

 

Модул 4. Даване и получаване на обратна връзка

Обратната връзка е най-силният вербален метод за мотивация. Ние не можем да избягаме от даването на обратна връзка, но когато не сме усвоили правилния начин за даването, можем много лесно да демотивираме този ,на който я даваме.

 

Модул 5. Асертивност

Всеки може би е имал идея, която не е успял да реализира добре. В тази част ще бъдете обучени в това да отстоявате и налагате мнението си по не агресивен начин.

 

Модул 6. Комуникационни канали в организацията

Формални и неформални канали за комуникация в организацията и оптимизирането им с цел по добър поток на информация в организацията.

 

Модул 7. Оптимизиране на Email комуникацията

Имейлите са основната връзка на организациите – както с външните партньори така и с вътрешните структури. Но често се губи прекалено много време в излишни писма с прекалено много изречения, които отнемат времето на служителите

 

Модул 8 Оптимизиране на оперативки

Оперативките са неизменна част от всеки организационен живот, но често продължават прекалено много време, а служителите се разпиляват в говорене на теми, които нямат връзка с организационния живот и най-вече не засягат пряко всички. Оптимизирането на оперативките ще доведе до оптимизиране на времето на всички в екипа, развиване на индивидуални умения за сбито представяне на информация по конкретни точки; приоритизиране и класифициране на информация в смисъла на важно – неважно, значимо – по-малко значимо.

 

Търговска академия

В динамично развиваща се среда на продажбите, е от изключително значение търговците да получат нужните знание и умения за да подсигурят печалбите на организациите, за които работят.
Целта на настоящата академия е комплексно да запознае търговците с всички базисни знания, за да достигат до своите потребители и да осъществят успешни продажби.

 

Модули на академията:

 

Модул 1 Основни Търговски умения

 1. Продажбите – стъпка по стъпка
 2. Видове продукти
 3. Изследване на потребностите на клиента
 4. Личността на търговеца
 5. Основни методи за продажба
 6. Управление на времето на търговците

 

Модул 2. Про-активни продажби

 1. Търсене и намиране на клиенти
 2. Проактивно представяне на компанията
 3. Проактивно представяне на продукт
 4. Колд колинг
 5. Изграждане на нетъркинг

 

Модул 3. Презентационни умения за търговци

 1. Презентиране на завладяващи презентации
 2. Специфики при презентиране на продукти или услуги
 3. Анализ на аудиторията
 4. Цели и структура на презентацията
 5. Невербална комуникация
 6. Справяне с трудна аудитория

 

Модул 4. Стратегии на продажбите продажби

 1. Таргет групи и профилиране на потенциални клиенти
 2. Пазар и конкуренция
 3. Стратегически маркетин
 4. Стратегически алтернативи

 

Модул 5. Комуникативни стратегии за справяне с възраженията на клиента

 1. НЛП комуникация за търговци
 2. Стратегии за справяне с възражения
 3. Управление на трудни клиенти

 

Модул 6. Управление и поддържане взаимоотношения с клиенти

 1. Осъществяване на първи контакт с клиент
 2. Управление на портфолио от клиенти
 3. Отношения с ключови клиенти
 4. Техника на преговори с клиенти

 

Мениджърска академия

Ръководенето на хора е една от най-тежките и отговорни задачи, пред които се изправят организациите. За да бъде сигурно ръководството, че техните млади мениджъри ще водят бизнеса им към успех, те трябва да бъдат добре обучени преди да се впуснат в предизвикателството да бъдеш мениджър.
Целта на тази академия е да „оборудва“ младите мениджъри с всички нужни знания, умения и нагласи за това какво е да управляваш хора. Заедно с това академията е добра база за надграждане и превръщане на мениджърите в добри лидери, които да осигуряват просперитет.

Модули на академията:

 

Модул 1 Роля на мениджъра в организацията

 1. Основни административни функции
 2. Същност на мениджмънта
 3. Функции, роли и задачи на мениджмънта

 

Модул 2 Лична мениджърска ефективност

 1. Управление на личното време
 2. Лично целеполагане
 3. Управление на стреса
 4. Асертивност и презентиране на идеи

 

Модул 3 Комуникация и управление на конфликти

 1. Същност на комуникация
 2. Комуникативни процеси
 3. Канали за комуникация
 4. Ефективно управление на конфликти чрез комуникация и дискусия

 

Модул 4 Подбор и въвеждане на служителя

 1. Анализ на работата
 2. Брифинг към вътрешните рикрутъри
 3. Техники за провеждане на успешно интервю
 4. Фаза оферта и преговори с кандидатите
 5. Въвеждане и адаптация на новият служител
 6. Изходно интервю при напускане и анализ на причините

 

Модул 5 Управление на екипи и изграждане на мотивация

 1. Как да направим от групата екип
 2. Управление на екипи чрез ценностите на организацията
 3. Роли в екипа и как да използваме силните страни на членовете
 4. Диагностика на екипна ефективност и култура

 

Модул 6 Целеполагане и разпределяне на задачи

 1. Определяне на краткосрочни и дългосрочни цели
 2. Проследяване на постигнато на целите
 3. Подбиране на правилната задача за правилния човек

 

Модул 7 Лидерство

 1. Какво е да бъдеш лидер и как да вдъхновяваме хората
 2. Правилното отношение като метод за мотивация
 3. Даване и получаване на обратна връзка като методи за мотивация
 4. Делегиране на отговорности

 

Лидерска академия

Лидерската академия поставя пред себе си целта да подпомогне превръщане на мениджърите в осъзнати лидери. За тази цел те трябва да преминат пред личностно развитие и да унифицират разбирането си относно това какво е да бъдеш мениджър и лидер, който да бъде модел за поведение сред всички служители.

 

Модули на академията:

 

Модул 1 Аз съм

Всеки лидер, за да може да води останалите, се нуждае на първо място от по-високо ниво на разбиране на себе си, своите ценности, цели, работещи и неработещи поведения и модели. По-доброто разбиране на себе си ни дава и по-добра перспектива в това да разбираме околните и какво тях ги мотивира или ги прави по-малко продуктивни.

 

Модул 2 Коучинг

Коучинг уменията са универсален инструмент за всеки, който иска да се развива като лидер в работна среда. Коучинг уменията на слушане, разбиране, задаване на правилните въпроси с цел мотивация и подкрепяне на околните.

 

Модул 3 Мениджърски функции

Целта на този модул е да екипира участниците в Академията с ключови меки умения за всеки мениджър. Да даде възможност на участниците за работа в група, обсъждане и брейнсторминг на казуси и намиране на най-доброто решение. Този модул поставя участниците в ситуация на по-висша роля в йерархията, така че да взимат решения без участието на висшестоящите. Очакването е, че участниците ще могат да изработят свой модел и процес за вземане на важни решения на работното място. Да се научат и да могат най-ефективно да използват ресурсите, които им се предоставят на работното място.

 

Коучинг академия

Някога задавали ли сте си въпроса „Какво се опитах да променя в себе си и в начина си на действие, в работата си, в живота си през последната година?“. Хората били на коучинг могат да отговорят на този въпрос. Понятието „Коучинг“ е много повече от индивидуализирано обучение, издигнато до консултиране по проблеми на развитието. То е съучастие в развитието и реализацията на потенциала на даден човек, което цели да въздейства благоприятно върху живота на всеки свързан с него. Да практикуваш коучинг означава да се опиташ да подкрепиш компетентно и човешки някой в личното и професионалното му развитие, така че да си полезен на хората, групите и организациите, с които си взаимодейства.
Целта на коучинг академията е да внедри трайно културата в организацията и да бъде използвана като мощен инструмент за развитие и мотивация на служителите.

 

Модули на академията:

 

Модул 1 Основни коучинг умения

В първата част на Коучинг академията се изучават основните коучинг умения, които трябва да притежава един коуч според ICF (Международната коучинг федерация).
Подходът на обучението се базира на учене чрез преживяване и практикуване. Обучението е изключително интерактивно и богато по форма и съдържание. Включва теория, практика, игри, вдъхновяващи видеа. През цялото време се работи с всички сетива, така че участниците да могат видят, чуят, усетят и преживеят коучинг процеса, което гарантира много дълготраен ефект и живеене на коучинг философията.

 

Модул 2 Практика и супервизия

Участниците в обучението имат за задача да започнат да практикуват коучинг уменията си със своите колеги. В продължение на 2 месеца на всеки 2 седмици има групова среща за 3 часа, на която се дискутира развитието и практиката на всеки – неговите успехи и казуси, които среща със своите „клиенти“/колеги. Дават се насоки за подобрение, вдъхва се кураж и се мотивират участниците да продължат напред.

 

Модул 3 Обучение за обучители

Селектираната група, от бъдещи вътрешни обучители по коучинг преминават през 4-дневна програма как да презентират и как да преподават коучинг, използвайки коучинг подход. Стъпка по стъпка се преминава през 9-дневната програма по основни коучинг умения, през която вече са преминали – дават се коментари и насоки за работа. Също така се разработва и двудневното обучение „Коучинг умения и модели за напреднали“, в което вътрешните коуч-обучители активно участват и играят ролята на ко-фасилитатори за своите колеги заедно с водещия на обучението. През тези 4 дни участниците постоянно влизат в ролята на водещи на обучение и целта им е да изградят своя автентичен стил на водене на обучения, да се научат да се справят с трудни ситуации и клиенти, да се научат да излизат от зоната си на комфорт и да превъзмогват страховете, пред които се изправя всеки един водещ на обучения в началото на своята кариера като такъв.

 

Модул 4 Коучинг умения и модели за напреднали

Надграждане над основните умения по коучинг, което се създава и преподава от бъдещата група от вътрешни обучители по коучинг. Водещия на обучението предлага набор от коучинг умения и модели, а вътрешните коучове обучители избират върху кои от тях да се спрат и да обучават своите колеги през 2 дни обучение за напреднали. Тук целта е да се предостави пространство на участниците да споделят опита си, който са натрупали до момента, да се мотивират да продължават и да поемат пътя на самоусъвършенстването в областта на коучинга.

 

Модул 5 Менторство и супервизия

Участниците продължават да практикуват коучинг уменията си със своите колеги. В продължение на 2 месеца на всеки 2 седмици има групова среща по Skype, на която се дискутира развитието и практиката на всеки – неговите успехи и казуси, които среща със своите „клиенти“/колеги. Дискутират се конкретни коучинг разговори и казуси, с които се сблъскват участниците като се коучват от водещия по време на разговора, така че да намерят своето най-добро решение за конкретния случай.

 

Модул 6 Наръчник за обучители по коучинг

Основите на този наръчник е поставен от водещия на програмата, но се донаписва и ко-създава от вътрешно-фирмените коучове, които внасят спецификите от практиката, която са натрупали в ролята си на коучове. Този наръчник остава като отворен и жив документ, който служи на всяка следващо поколение вътрешно-фирмени коучове да надграждат над знанията и уменията на своите предшественици. Също така този наръчник се явява и извора и огъна, който поддържа коучинг културата в организацията. Целта е този наръчник да се превърне във „Вътрешно-фирмената Библия“ за работа с хора, развиване на човешкия потенциал, задържане на таланти и повишаване на мотивацията на хората работещи в организацията.
Наръчникът стъпка по стъпка описва всяко едно упражнение, необходимите материали, инструкции за водещи и участници, визуални или други материали, които са необходими за неговото провеждане. Целта на наръчника е с него човек, който не е запознат с коучинга и неговата философия, да може да достави обучение/упражнение по коучинг умения, модели и техники.

 

Модул 7 Внедряване на коучинг култура в организацията

Създава се фокус група състояща се от вътрешно-фирмени коучове, вътрешно фирмени-обучители по коучинг, ръководители на HR отдел, ръководители на организацията, които в рамките на два пъти по 4 часа и с помощта на водещия по обучението създават стратегията за внедряване на коучинг културата, процеса по обучение и поддържане на коучинг умения в организацията. Създава се организация и екипи, които отговарят за успешното въвеждане и работа на коучинга като култура. Създава се конкретна едногодишна програма за работа и се разпределят роли и отговорности на участниците. Разработват се измерители на успех, с които да се проследява ефективността и приноса на коучинг културата за успеха на организацията.

 

Академия за подбор и въвеждане на нови служители

Един процес по подбор трае около 2 месеца, отнемайки от времето на рикрутъри и мениджъри, неуспешният подбор отнема 3 пъти повече време.
Все повече фирми търсят добре подготвени кадри, които да им осигурят добра годишна печалба и все пак всички сме на ясно, че отсяването на добрите професионалисти от не толкова добрите става все по-наложително.
Отдавна процесът по подбор не е задължение само на HR отделите. Това е мисия, в която са въвлечени всички и най-вече мениджърите, които взимат последното решение. Истината е, че вече кандидатите са опитни в явяването на интервюта и добре продават себе си на интервюиращите.
Но колко струва един лош подбор. Според проучване на „Society for Human Resource Management“ на един нов служител са му нужни 6-7 месеца, за да бъде напълно продуктивен и производителността му да покрива заплатата му, а през това време организацията покрива резултатите му. Според друго проучване лошият подбор струва на компанията едногодишната заплата на служителя (в зависимост от нивото това може да са средно от 13000 до 130 000 лв. годишно.) плюс времето на рикрутърите и мениджърите, което струва скъпо.

 

Модул Въвеждане

Въвеждането в компанията е процесът на реадаптиране на един служител от една работна среда към друга.
Поради недобра адаптация 60% от служителите са склонни да напуснат в първите 6 месеца от постъпването си. Някои от причините за това са неразбиране на функциите си, недобра интеграция с екипа, поради неотчитане на личностните характеристики при подбора, както и ранна загуба на мотивация. Поколението след 1989 година, има коренно различни работни ценности от тези, които ги наемат.
Това поколение предпочита да има ментор на работното си място и да влиза плавно в работния процес, за да може да се адаптира. С други думи лошо построеният въвеждащ план може лесно да демотивира новия служител, а поради мобилността на поколението вероятността да напусне е огромна.

 

За кои професионалисти е предназначено това обучение?

 • Мениджъри в компанията, отговорни за подбора на служители
 • Специалисти, които имат трудности при запълване на вакантните позиции
 • Професионалисти, които искат да бъдат по-добри в подбора и привличането на служители
 • Служители, които искат да разчитат по-добре знаците на невербалната комуникация
 • Служители, които искат да овладеят силата на правилните въпроси
 • Специалисти, които представляват имиджа на организацията
 • Мениджъри/тим лидери, които изпитват трудности при задържането на хората си

Какво ще ви даде това обучение?

По-ясно разбиране на пълния цикъл на подбора, който не завършва с последното интервю.

 

За какво ще говорим

 • Подбора през очите на професионален консултант
 • Разпознаване на талант вътре в организацията
 • Анализ на конкретната роля
 • Психологически профил на позицията
 • Организационно културен профил на екипа
 • Брифинг и комуникация с вътрешните рикрутъри
 • Съществува ли перфектният служител?
 • Как бизнес професионалистите да провеждат интервю?
 • Защо фирмата и екипът са добро място за работа?
 • Как да представим мисията на организацията на кандидата?
 • Оценка на ценностите на кандидата и прогнозиране на поведение
 • Фаза оферта и преговори с кандидата относно заплата
 • Въвеждане на кандидата в работния процес
 • Добре ли е да хвърляме новодошлия в дълбокото?
 • Какъв ментор ни трябва и как да го намерим?
 • Внимание и подкрепящо поведение в първите месеци
 • Ценности емпатия и емоционална интелигентност
 • Свобода в клетка или функциониране в рамките на организацията

 

https://www.horizons.bg/bg/hr-uslugi/obucheniya/

Изпратете ни запитване за ЧР услуги