+359 2 963 43 23
Следвайте ни

Ако сте уверени, че правилно сте идентифицирали нуждите от обучение и предизвикателствата, пред които е изправен вашия бизнес и можете да си изберете сами темите, по които да бъдат обучавани вашите служители, ето някои от тях, по които можем да ви предложим съдействие, като дадем възможност на вашите екипи да учат като практикуват и съпреживяват наученото:

Търговски умения

 • Основни търговски умения
 • Комуникативни стратегии за справяне с възраженията на клиента
 • Експертни търговски умения
 • Управление на взаимоотношенията с ключови клиенти
 • Създаване и представяне на търговски презентации
 • Презентационни умения за търговци
 • Водене на делови преговори
 • Достигане на отлично обслужване
 • Управление и поддържане взаимоотношения с клиенти
 • Възстановяване на прекъснати взаимоотношения с клиенти
 • Телефонна комуникация за кол-център
 • Продажбени умения за кол-център
 • НЛП търговски умения
 • Управление на времето на търговците

Маркетинг

Създаване и управление на онлайн медии

Организация на онлайн кампания за популяризиране на бранда
Оптимизиране на публикации
Оптимизиране на сайтове
Дефиниране на Таргет групи и послания

Мениджърски

Основни мениджърски функции

Даване и търсене на обратна връзка
Целеполагане и разпределяне на задачи
Оценка на изпълнението
Координиране
Насърчаване на участието
Управление на конфликти и постигане на компромиси
Подпомагане на комуникацията и активно слушане
Задаване и въвеждане на стандарти за изпълнение
Изграждане на доверие и ангажираност

Оценка на персонала

Атестация
Асесмънт център
Цели на асесмънт центъра
Изграждане на асесмънт център

Мотивация

Основи на мотивацията
Изграждане на мотивационна система
Измерване на мотивацията
Мотивационен климат
Мотивационен профил

Стратегическо планиране

Дефиниране на целите
Корпоративно целеполагане
Стратегическо планиране
Разработване на стратегия
Комуникиране на стратегия
Стратегически и кризисен мениджмънт

Бизнес отношения

Откриване на ключови бизнес партньори
Създаване и поддържане на бизнес контакти
Бизнес преговори

Развитие на екипи

Изграждане на и сплотяване екипи

Опознаване на членовете на екипа
Групова динамика
Идентифициране на ролите в екипа

Екипна ефективност и взимане на решения

Изработване на групови цели и ценности
Самоуправляващи се групи-споделено лидерство
Ефективна групова комуникация
Методи за вземане на групово решение
Разпределяне на задълженията

Управление на конфликтите в екипа

Управление на трудови конфликти
Насърчаване на откритостта в екипа
Дефиниране на причините за конфликта в екипа
Креативен изход от конфликтите

Личностно развитие

Управление на конфликти

Дефиниране на личната стратегия за решаване на конфликти
Дефиниране на причините за поява на конфликти
Промяна на цялостната нагласа към конфликтните ситуации
Разбиране на естеството на конфликти
Изграждане на правилен подход по време на конфликт

Управление на времето

Повишаване на личностната ефективност чрез управление на времето
Системи за управление на времето
Времето като ресурс
Ефективност vs ефикасност
Планиране на работните задачи
Квадратите на Кови или как да приоритизираме задачите
Крадците на времето и как да се справим с тях
Делегиране на работните задачи
Срещите – как да ги организираме и за какво да внимаваме

Комуникация

Правилният начин да комуникираме
Ясно дефиниране на послания
Активно слушане
Как да си помогнем с даване на обратна връзка
Как да получаваме обратна връзка
Активно слушане
Асертивност

Работа в стрес

Дефиниране на източника на стреса
Работа с причината за стреса
Изработване на стратегии за справяне със стреса
Фалшивите анти-стресори

Емоционална интелигентност

Самоконтрол
Самопознание
Мотивация
Емпатия
Социална компетентност

Презентационни умения

Планиране на презентацията. Модел на „4те основни камъка“
Източници на информация. Структурата на пирамидата.
Езикът на тялото или как да предадем сила на нашите послания
Работа с мултимедия и флипчарт
Преодоляване на стрес и сценична треска
Справяне с трудни участници

Организационни

Организационна култура

Изграждане на организационна култура
Методи за анализ на организационната култура
Внедряване на различни практики в организационната култура

Изработване на цялостна стратегия

Създаване на визия, мисия, ценности на организацията
Създаване на стратегия на организацията
Създаване на стратегия на отделни отдели
Анализ на заобикалящата среда-реално – желано в организацията
Комуникиране на целите и стратегията

Обучение за обучители

Как се структурира обучение за възрастни
Видове учене
Видове цикли на учене
Видове обучения и приложението им
Фасилитиране на игри и дискусии
Работа с аудитория

Employer Branding

Изграждане на Employer Branding
Привличане на служители чрез EB
Онлайн популяризиране на Бранда

Създаване и управление на онлайн присъствие

Организация на онлайн кампания за популяризиране на бранда
Оптимизиране на публикации
Оптимизиране на сайтове
Дефиниране на Таргет групи и послания

Изпратете ни запитване за ЧР услуги