+359 2 963 43 23
Следвайте ни
КАК ДА ИЗГРАЖДАМЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ

КАК ДА ИЗГРАЖДАМЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ

Ефективната работа в екип е основен градивен елемент за създаването на успешен бизнес. Точно както автомобилните двигатели се определят от тяхната мощност, „двигателят на растежа“ на компанията зависи от силата на хората.

Създаването и издигането на ефективен екип обаче е нещо повече от просто наемане на умни и мотивирани личности.

Става дума за позициониране на хора в роли, които съответстват на техните умения и страст. Също и създаване на адаптивни и динамични екипи, които насърчават позитивни групови норми.

Стратегическото поставяне на хората в съответствие с техните силни страни и интереси спрямо техните роли е основополагащо за успеха на целия бизнес. Наличието на точния човек на правилната роля гарантира, че екипите могат да постигнат целите си. Същевременно и да поемат “организационни шокове” като мащабни проекти, внезапно увеличаване на обема на работата или други приоритети, които се появяват, когато организациите се опитват да се разширят и нарастват. Способността за ефективно напасване спрямо ролята включва предприемане на стъпка отвъд оценяването на миналия трудов опит. Тази стъпка е поставяне на кандидатите и служителите на основата на техния истински интерес към проблемите, които екипът трябва да реши и желание за постигане на заложените цели.

Същевременно от решаващо значение е да се изгради екип и да се съчетаят ролите с поставените бизнес цели.

Например, от гледна точка на маркетинга, ефективното комуникиране на стойността и марката изисква последователен и постоянен поток от персонализирани съобщения в различни платформи. Потребителите очакват преживявания, които са съобразени с техните нужди. Това означава посрещане на вашите клиенти и перспективи там, където се намират, установяване на доверието ви и комуникация на стойността ви в редица канали. Включително телефон, текст, електронна поща, видео, социални медии и интернет. Определянето на това, кои канали са от решаващо значение за достигане до вашата целева аудитория и как искате да комуникирате през тези канали, ще ви информира как да се напаснете ролите в екипа ви.
Важно е да се установят норми, които култивират култура на сътрудничество със силно въздействие. Преди това е нужно да осигурите правилните хора и ги поставите в роли, които ги позиционират, така че да използват силните си страни.

Десетгодишно проучване, проследяващо представянето на стотици екипи в Google, посочи важни норми. Te насърчават ангажираните и високоефективни екипи.

Най-критичната норма създава „психологическа безопасност“.Тя дава възможност на всички членове на екипа да поемат рискове и да говорят въз основа на междуличностно доверие и взаимното уважение, установени между членовете на екипа.

Някои от възможностите за създаване на психологическа безопасност включват:

  • Време за коучинг на вашите екипи, за да се гарантира, че те поддържат среда с уважение.
  • Използване на системи за профилиране на личността, които да помогнат членовете на екипа да разберат най-добрите начини да общуват с колегите си. Съща така използват структурирани срещи, на които всеки член на екипа да има възможност да говори и сподели.
  • Насърчаване и поддържане на открита комуникация за бързо разрешаване на възникнали конфликти.
  • Поддържането на норма на гъвкавост, при която екипите могат бързо да адаптират усилията си.По този начин отговорят на постоянно променящите се нужди на бизнеса и позволяват на групата да остане гъвкава и скалируема.

Играх колективни спортове  и най-много се наслаждавах на това, че всеки имаше свои собствени уникални силни страни, но все пак бяхме равни. Ние всички допринесяхме за успаха по свой собствен начин. Не бихме могли да спечелим, ако не сме функционирали като екип и не използвахме собствените си силни страни. Лесно е да се види как тази динамика създава оптимална работна среда.
Наличието на ефективни екипи е в основата на по-големите успехи в света на бизнеса и извън него.
Всъщност изследванията показват, че сплотените екипи допринасят за по-висока производителност на фирмата, по-голяма възвръщаемост на инвестициите и максимално задържане на служителите. Чрез стратегическото поставяне на правилните хора на правилните роли, поддържането на динамичен модел на екип и създаване на условия, които улесняват ефективната работа в екип, фирмите могат да поддържат своите “двигатели на растежа” безпроблемно и с висока скорост.

Автор: Tamara Bohlig
Източник: https://www.tlnt.com/

За връзка с нас