Хорайзънс България предлага услуга по изготвяне на първоначална документация по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ПЪРВОНАЧАЛНО ПЛАЩАНЕ

Дължима сума по изготвяне и подаване на документация за кандидатстване в ИСУН 2020: 150лв без ДДС

ФИНАЛНО ПЛАЩАНЕ

При одобрение на подадения проект, клиентът дължи 10% от одобрената помощ за управление и отчитане на проекта. Първоначалната сума от 150лв следва да бъде приспадната от финалното плащане.

ВАЖНО:

За да бъде изготвен и подаден проекта, Клиентът следва да предостави необходимата счетоводна и друга информация, както и да има валиден КЕП на фирмата, която ще кандидатства или на представляващите я лица.

Изпратете ни запитване

„Ново работно място 2015“

През август 2016г. Хорайзънс България ООД сключи договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ във връзка с Процедура: BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015″, за изпълнение на проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД, финансиран от ЕСФ.

Договор: № BG05M9OP001-1.003-0282-С01

Във връзка с изпълнението на проекта, Хорайзънс България събира ценови предложения за изпълнение на дейностите. Информация може да видите в прикачените Публични покани за събиране на ценови предложения.

Проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД е на стойност 83 848.28лв, от които  83 848.28лв БФП и 0 лв собствен принос.

Покана-1

Покана-2