СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

„Ново работно място 2015″

„Ново работно място 2015″

 

През август 2016 г. Хорайзънс България ООД сключи договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ във връзка с Процедура: BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015″, за изпълнение на проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД, финансиран от ЕСФ.

Договор: № BG05M9OP001-1.003-0282-С01

Проект „Осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот в „Хорайзънс България“ ООД е на стойност 83 848.28лв, от които 83 848.28лв БФП и 0 лв собствен принос.

Неговата цел е създаване на условия за заетост на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Схемата за безвъзмездна помощ е в рамките на приоритетна ос 1 на ОП РЧР, чиято основна цел е повишаване достъпа до заетост и качество на работните места.

Целевата група по настоящия проект се състои от:

  • 4ма безработни младежи до 29 г. вкл;
  • 2ма продължително безработни и неактивни лица;
  • eдно безработно лице на възраст над 54 г.

 

Общата цел на проектното предложение е създаване на устойчиви нови работни места и подобряване качеството на работната среда.