СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Оценката на материалността в контекста на ESG

(Екология, Социална отговорност и Управление) е процес, който помага на компаниите да определят кои ESG въпроси са най-съществени и значими за техния бизнес и заинтересованите страни. Ето ключовите стъпки в оценката на материалността:

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ESG ВЪПРОСИ

Събиране на широк спектър от потенциални ESG въпроси, които могат да влияят на компанията и нейните заинтересовани страни. Това включва въпроси, свързани с околната среда, социалната отговорност и управлението.

КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Провеждане на диалог с вътрешни и външни заинтересовани страни, за да се разберат техните гледища относно значимостта на различните ESG въпроси. Заинтересованите страни могат да включват служители, клиенти, инвеститори, регулаторни органи, неправителствени организации и местни общности.

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕЛЕВАНТНОСТ

Оценка на степента, до която всеки ESG въпрос може да има въздействие върху финансовото състояние, операциите и репутацията на компанията, както и неговата релевантност за заинтересованите страни.

ПРИОРИТИЗИРАНЕ

Класифициране на ESG въпросите според тяхната значимост и приоритет. Това обикновено води до създаването на матрица за материалност, която визуализира въпросите според тяхното въздействие и важност.

ИНТЕГРИРАНЕ В СТРАТЕГИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА

Използване на резултатите от оценката на материалността за насочване на стратегическото планиране и отчетност на компанията. Това включва фокусиране на усилията и ресурсите върху най-материалните ESG въпроси.

МОНИТОРИНГ И АКТУАЛИЗИРАНЕ

Редовно преразглеждане и актуализиране на оценката на материалността, за да се отразят променящите се условия на бизнеса и интересите на заинтересованите страни.

Оценката на материалността е критична за разработването на ефективна ESG стратегия, тъй като тя помага на компаниите да разберат и се фокусират върху най-значимите области, които могат да имат значително въздействие върху техния бизнес и обществото като цяло.

Horizons Bulgaria е консултантска компания с 20 години опит и присъствие сред водещите бизнес практики

Нашите ESG консултантски услуги ще подпомогнат разработването на корпоративна ESG стратегия, план за действие и внедряване на промени, наблщдение и автоматизиран мониторинг чрез подходящ за вашия бизнес софтуер. Анализ, докладване и публично споделяне на резултати.