СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Какво е ESG?

Какво представляват ESG регулациите?

ESG регулациите са правителствени стандарти за ESG-свързани действия, докладване или разкриване на информация.
От 2024 година бизнесите в България ще трябва да подготвят ESG (Environmental, Social, and Governance) доклади, които са част от европейските регулации. Тези регулации целят да подобрят прозрачността относно влиянието на компаниите върху околната среда, обществото и корпоративното управление. Те са насочени към големите бизнеси и имат за цел да гарантират, че компаниите допринасят за устойчивото развитие и са в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС. Така, ESG докладите стават задължителен стандарт за бизнеса в България, като част от тенденцията за насърчаване на устойчивото развитие и отговорното управление.

„ESG“ означава Екология, Социална отговорност и Управление

Това е рамка, използвана предимно в бизнеса и инвестиционния свят за оценка на етичното въздействие и практиките за устойчивост на компания/бизнес. Критериите ESG помагат на инвеститорите и другите заинтересовани страни да разберат как компанията управлява рискове и възможности, свързани с екологични, социални и управленски фактори.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ESG КОНСУЛТАЦИЯ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ   ☎ @ КОНТАКТИ

ЕКОЛОГИЯ

Това се отнася до въздействието на компанията върху околната среда. Включва начина, по който компанията реагира на проблеми като климатичните промени, използването на природни ресурси, управлението на замърсяванията и отпадъците, и нейната позиция по отношение на опазването на околната среда. Компаниите със силни екологични практики могат да се фокусират върху намаляване на техния въглероден отпечатък, използване на възобновяема енергия и осигуряване на устойчиво използване на ресурсите.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Това се отнася до начина, по който компанията управлява взаимоотношенията със служителите, доставчиците, клиентите и общностите, в които оперира. Ключови аспекти включват трудови практики, здраве и безопасност на служителите, разнообразие и инклузия, човешки права и ангажираност към общността. Компаниите със силни социални практики често се ангажират със справедливи трудови практики, защита на човешките права и позитивно допринасят към своите общности.

УПРАВЛЕНИЕ

Този аспект включва вътрешните практики и политики, които компанията приема, за да се управлява сама, да взема ефективни решения, да спазва законовите изисквания и да удовлетворява нуждите на външните заинтересовани страни. Той включва въпроси като структури на корпоративното управление, заплащане на изпълнителни директори, одити, вътрешни контроли и права на акционерите. Добрите практики за управление са от решаващо значение за осигуряване на отчетност, справедливост и прозрачност в операциите на компанията.

Критериите ESG стават все по-важни в инвестиционните решения, тъй като много инвеститори вярват, че компаниите със здрави практики ESG са по-устойчиви в дългосрочен план и са по-добре позиционирани за справяне с екологични и социални предизвикателства. Освен това силен ESG профил може да подобри репутацията на компанията и доверието на заинтересованите страни.

КАКВИ ESG УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

В България, както и в други страни от Европейския съюз, съответствието с ESG (Екология, Социална отговорност и Управление) е изискване за определени категории компании.

Големи Публични Компании

Големите компании, които се търгуват публично, често са задължени да спазват ESG стандарти. Това включва предоставянето на информация, свързана с екологичното въздействие, социалната отговорност и практиките на управление.

Финансови Институции

Банки, застрахователни компании и други финансови институции все повече са подложени на ESG регулации, особено по отношение на техните инвестиционни практики и предлаганите продукти.

Компании финансирани от ЕС

Фирмите, които получават финансиране от Европейския съюз, могат да бъдат задължени да спазват конкретни ESG критерии, особено ако финансирането е свързано с екологични или социални проекти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ESG КОНСУЛТАЦИЯ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ   ☎ @ КОНТАКТИ

Компании с публично предлагане на акции

Компаниите, котирани на фондови борси, като Българската фондова борса, могат да имат специфични изисквания за ESG отчетност, в съответствие с регулациите на ЕС.

Големи Частни Компании

Дори и да не се търгуват публично, големите частни компании, особено тези със значително екологично въздействие или социално влияние, могат да бъдат подложени на ESG регулации.

Важно е да се отбележи, че изискванията за съответствие с ESG могат да варират в зависимост от размера на компанията, сектора, в който тя оперира, и специфичните регулации, приложими в България и Европейския съюз. Освен това, тези изисквания се развиват, с нарастващ акцент върху устойчивостта и корпоративната отговорност в национален и международен контекст. Критериите ESG (Екология, Социална отговорност и Управление) са приложими в широк спектър от бизнес сектори. По същество, всеки индустриален сектор, който влияе или е повлиян от екологични, социални и управленски фактори, може да се възползва от прилагането на принципите на ESG. Ето как ESG обхваща различни сектори:

ЕНЕРГЕТИКА И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Този сектор е подложен на сериозен анализ за екологични въздействия, особено по отношение на въглеродните емисии и прилагането на възобновяема енергия. Разглежданията на ESG включват преход към устойчиви енергийни източници, намаляване на парниковите газове и отговорно управление на ресурсите.

ФИНАНСИ И БАНКИРАНЕ

ESG в този сектор се фокусира върху отговорни инвестиционни политики, етични практики при кредитиране, прозрачност във финансовите отчети и управление на социални и екологични рискове в инвестиционните портфейли.

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ESG проблемите могат да включват поверителност и сигурност на данни, етично използване на изкуствен интелект, енергийно ефективни технологии и намаляване на електронните отпадъци.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И ТЪРГОВИЯ

Този сектор се фокусира върху устойчиво използване на материали, трудови практики във веригата на доставки, безопасност на продуктите и намаляване на отпадъците.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ФАРМАЦИЯ

Важни фактори на ESG включват етични клинични изпитания, достъп до лекарства, отговорни маркетингови практики и екологично въздействие на фармацевтичното производство.

ПРОИЗВОДСТВВО

ESG включва намаляване на екологичните въздействия от производствените процеси, осигуряване на безопасност на работниците и насърчаване на етични практики във веригата на доставки.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

Основни ESG въпроси включват устойчиви строителни практики, енергийна ефективност на имотите и отговорно използване на земята.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Този сектор се оценява по ефективност на горивото, намаляване на емисиите и устойчиво управление на веригата на доставки.

СЕЛСКО СТПАНСТВО И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ

ESG в този сектор обхваща устойчиви земеделски практики, безопасност на храните и справедливи трудови практики.

МЕДИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Тук ESG може да включва етично производство на съдържание, разнообразие и инклузия в медийното представяне и екологично въздействие на цифровата инфраструктура.

ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ

Разглежданията на ESG включват устойчиви туристически практики, въздействие върху общността и справедливи трудови практики.

Принципите на ESG са актуални за всички сектори, като се фокусират върху устойчиви и етични операции, отговорно управление и положително социално въздействие. Спецификите на прилагането на ESG могат значително да варират в зависимост от характера на всеки сектор и неговите уникални предизвикателства и възможности.

КАКВИ ESG УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

В България, както и в други страни от Европейския съюз, съответствието с ESG (Екология, Социална отговорност и Управление) е изискване за определени категории компании.

РАЗВИТИЕ НА ESG СТРАТЕГИЯ

Horizons Bulgaria  оказва помощ на компаниите в разработването на обширна ESG стратегия, съобразена с техните бизнес цели. Това включва идентифициране на ключови ESG проблеми, свързани с компанията, поставяне на цели и интегриране на ESG промени в общото бизнес планиране и вземане на решения.

ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНОСТТА

Провеждане на оценки за идентифициране и приоритизиране на ESG проблемите, които са най-значими за бизнеса и неговите заинтересовани страни. Това помага на компаниите да фокусират усилията си върху областите с най-голямо въздействие и актуалност.

ESG ОТЧЕТНОСТ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Насочване на компаниите в подготовката на ESG отчети и разкривания. Това включва съгласуване на отчетността с признати рамки като Глобалната Инициатива за Отчетност (GRI), Борда по Стандарти за Счетоводство и Устойчивост (SASB) или Работната Група по Финансови Разкрития, Свързани с Климата (TCFD).

ОЦЕНКА НА РИСКА

Идентифициране и оценка на рисковете и възможностите, свързани с ESG, и интегрирането им в общата рамка за управление на риска. Това включва оценка на рисковете, свързани с климатичните промени, социални проблеми и практики на управление.

СЪОТВЕТСТВИЕ И РЕГУЛАЦИИ

Консултации за Съответствие и Регулации: Помощ на компаниите в ориентиране в развиващия се пейзаж на регулации и стандарти, свързани с ESG. Консултантите предоставят насоки за съответствие с местни и международни регулации, както и специфични за индустрията стандарти.

УСТОЙЧИВОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

Инициативи за Устойчивост: Съвети за разработване и прилагане на конкретни инициативи за устойчивост, като програми за енергийна ефективност, усилия за намаляване на отпадъците, управление на устойчива верига на доставки и проекти за социална отговорност.

Обучение и Изграждане на Капацитет: Предоставяне на обучение и ресурси за изграждане на вътрешен капацитет за управление на ESG. Това помаг


ESG консултирането се отнася до практиката за съветване на компаниите относно техните стратегии и практики в областта на Екология, Социална отговорност и Управление (ESG). Този тип консултации става все по-важен, тъй като бизнесът и инвеститорите стават все по-фокусирани върху устойчивостта и етичните операции. Нека разгледаме трите компонента:

Екология: Този аспект се фокусира върху това как операциите на компанията влияят на естествената среда. Той включва управлението на въглеродния отпечатък, управлението на отпадъците, опазването на ресурсите и общото въздействие на компанията върху екосистемите. ESG консултантите помагат на компаниите да разработват стратегии за намаляване на тяхното екологично въздействие, да спазват екологичните регулации и да прилагат устойчиви практики.

Социална отговорност: Тази част се отнася до начина, по който компанията управлява отношенията със служителите, доставчиците, клиентите и общностите. Тя обхваща теми като трудови практики, разнообразие и интеграция, човешки права, ангажираност на общността и удовлетвореност на клиентите. ESG консултантите помагат на компаниите да разработват и прилагат политики и практики, които насърчават социалното благополучие и справедливото отношение към всички заинтересовани страни.

Управление: Тази област включва вътрешната система от практики, контроли и процедури, които компанията приема, за да се управлява сама, да взема ефективни решения, да спазва закона и да удовлетворява нуждите на външните заинтересовани страни. Ключови въпроси за управлението включват разнообразие в управителния съвет, възнаграждения на изпълнителните директори, одити, вътрешни контроли и права на акционерите. ESG консултантите съветват относно най-добрите практики за управление, помагайки на компаниите да установят прозрачни, отчетни и етични управленски структури.

Обобщено, ESG консултирането помага на компаниите да навигират и подобрят своите устойчиви и етични практики в областите на екологията, социалната отговорност и управлението. Това не само помага за управлението на риска и регулаторното съответствие, но също така подобрява корпоративната репутация, привлекателността за инвеститорите и дългосрочната устойчивост.

Horizons Bulgaria е консултантска компания с 20 години опит и присъствие сред водещите бизнес практики

Нашите ESG консултантски услуги ще подпомогнат разработването на корпоративна ESG стратегия, план за действие и внедряване на промени, наблщдение и автоматизиран мониторинг чрез подходящ за вашия бизнес софтуер. Анализ, докладване и публично споделяне на резултати.