СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

Договор за посредническа дейност по наемане на работа в Република България

Днес, ………….. 201…г., в гр. ……, между:
1…………………………………..…………………………..,ЕГН…………………………..л.к.№……………………,Адрес: ……………………………………………………………., наричан по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „Хорайзънс България” ООД
ЕИК 175011353, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Миджур” 21, представлявано от Милен Емилов Иванов, длъжност Управител, наричан по – долу ПОСРЕДНИК, се сключи този договор.

Страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ приема да извършва посредничество по:
1.Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
3. Насочване към обучение за възрастни;
4. Насочване и подпомагане за започване на работа и по сключване на договор за наемане на работа в Република България.
(2) Договорът се сключва за срок от една година /срокът на валидност на договора не може да бъде по – дълъг от срока на валидност на удостоверението/. Срокът започва да тече от датата на подписване на този договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да предоставя на ПОСРЕДНИКА необходимите във връзка с изпълнението на този договор документи и информация;
2. Да уведомява своевременно ПОСРЕДНИКА за всяка промяна в информацията по предходната точка.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. По всяко време да получава информация относно дейността на ПОСРЕДНИКА по изпълнението на този договор;
2. Да откаже сключването на договор, за който ПОСРЕДНИКЪТ е посредничил.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА
Чл. 4. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:
1. Да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец;
2. Да проучва пазара във връзка със сключването на договора по чл. 1, ал. 1 от този договор;
3. Да намира контрагенти за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги свързва с последния;
4. Да провежда предварителни преговори с контрагентите, като ги запознава с обичайните условия по договора за работа;
5. Да организира преговори за сключването на конкретен договор;
6. Периодично, на всеки 2 /две/ седмици да дава обобщена информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършеното по този договор;
7. Да не разпространява поверителна информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след прекратяване изпълнението по този договор;
8. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на трудов договор предложен от работодателя.
Чл. 5. ПОСРЕДНИКЪТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му за изпълнението на този договор информация.
Чл. 6. Без изрично упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСРЕДНИКЪТ няма право: да подписва договори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или за негова сметка; да приема или извършва плащания; да извършва каквито и да било правни или фактически действия, които са извън рамките на обикновеното посредничество.
Чл. 7. По договор, сключен с негово посредничество, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност при неизпълнение на задължения от съконтрагента на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ПОСРЕДНИКА възнаграждение за осъщественото посредничество по чл. 1, ал. 1.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 9. Всяка от страните може едностранно да прекрати действието на този договор с едномесечно писмено предизвестие.
Чл. 10. След изтичане на договорения срок този договор прекратява действието си.
Чл. 11. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, изправната страна има право да прекрати предсрочно посредническото правоотношение с едномесечно писмено предизвестие.
Чл. 12. При неизпълнение на задълженията си по чл. 4, т. 7 и чл. 6 ПОСРЕДНИКЪТ дължи неустойка в размера на причинените вреди.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. При сключването на следващи договори с контрагент, осигурен от ПОСРЕДНИКА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да търси съдействието на ПОСРЕДНИКА.
Чл. 14. Всички съобщения между страните, във връзка с този договор, се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на съобщението.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При непостигане на споразумение споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.
Чл. 16. Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.
Чл. 17. (1) Ако някоя от страните промени посочените в този договор търговски /домашни/ адреси и/или телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.
(2) Този договор се сключи в два еднообразни оригинали екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………… ПОСРЕДНИК: …………………
/подпис, печат/