СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за предоставяне на данни при подбор на персонал

Долуподписаният/ната …………………………………………………………………………………………..
(име, презиме и фамилия на физическото лице)
в качеството ми на лице, търсещо работа и с оглед подписване на посреднически договор с “Хорайзънс България” ООД

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предоставям личните си данни доброволно на “Хорайзънс България” ООД, като съм наясно че това е необходимо условие, за да участвам в процедури за подбор на персонал с оглед намиране на работа.
2. Съгласен съм “Хорайзънс България” ООД да обработва следните мои лични данни: трите имена, ЕГН, придобито образование и опит, данни за контакт, както и всички данни, посочени от мен в професионалната ми автобиография (CV), други ……………… (в зависимост от желанията на кандидата).
3. Запознат съм с целта на обработване на посочените от мен в процеса на кандидатстване лични данни, а именно: единствено и само във връзка с участието ми в процедури за подбор на персонал.
4. Информиран съм, че имам следните права във връзка с предоставените данни:
– право на безплатен и непрекъснат достъп до личните ми данни;
– право да искам коригиране;
– право да искам изтриване на данните, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани (включително след установения срок на съхранение и обработване);
– право да искам ограничаване на обработването, когато същото е неправомерно;
– право на получаване на уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването;
– право на преносимост на данните, които съм предоставил и които се отнасят за мен, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене към друг администратор, когато това е технически осъществимо;
– право да оттегля съгласието си по всяко време без такова оттегляне да засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;
– право на възражение срещу обработването на личните ми данни на базата на легитимен интерес;
– право на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или подадена чрез електронна форма за жалби на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg.
5. Информиран съм, че предоставените от мен данни, като лице търсещо работа и във връзка със сключването на договор за посредничество, ще бъдат съхранявани от “Хорайзънс България” ООД за срок от 5 /пет/ години, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, след което ще бъдат изтрити или унищожени.
6. Информиран съм, че при въпроси относно обработката на моите лични данни или в случай, че желая да подам сигнал или оплакване, мога да го направя писмено или по ел. поща пред отговорното лице по защита на личните данни.

Данни за контакт с отговорното лице по защита на личните данни:
служебен адрес: гр.София, бул.Христо Смирненски 7
телефон: 029634323
ел. поща: privacy@horizons.bg

ДЕКЛАРАТОР: …………………………..
/подпис и имена на лицето/