СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ * ИЗПРАТИ CV ☎ @ КОНТАКТИ

А Н Е К С
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ № …………../………………. г.

Днес …………………………. г. в гр. София, между:

1. ………………………………………………, ЕГН: ………………….., с Лична карта № …………….. издадена на ……………..г. от МВР ……………….., с постоянен адрес: гр. ………………., жк. ……………. бл. …….., вх. …….. ет. …., ап…, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и
2. „Хорайзънс България” ООД, ЕИК 175011353, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Миджур” 21, представлявано от Милен Емилов Иванов, длъжност Управител, наричан по -долу ПОСРЕДНИК, от друга страна,

във връзка с влизане в сила на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента), страните сключиха настоящия анекс, с който се споразумяха за следните изменения и допълнения в Договор за посредническа дейност по наемане на работа в Р България, считано от ……….. 2018 г.:

І. Създава се раздел „Защита на личните данни“ със следните текстове:

1). Предоставяне на лични данни, цели и срок на обработване.
1. (1) Посредникът, на основание чл. 6, § 1, буква б) от Регламента има основание да събира, съхранява и обработва лични данни на Възложителя, с оглед изпълнението на сключения помежду им Договор за посредническа дейност по наемане на работа, т.е. обработването на данните е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.
(2) На основание чл. 6, ал. 1, буква е) от Регламента и Закона за частната охранителна дейност, Посредникът извършва видеонаблюдение на централно офис помещение, допълнителна трая за интердвюта и срещи и охрана на имуществото си, с оглед осигуряване на защита от противоправни посегателства и осъществяване на контрол за спазване на вътрешните правила и инструкции. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Възложителя при изпълнение на неговата дейност.

2. (1) Възложителят е запознат с посочените по-горе цели на обработване на личните данни във връзка с изпълнението на договора за посредническа дейност, като разбира, че предоставянето им е необходимо условие за изпълнение на възложените услуги по договора.
(2) Възложителят доброволно е предоставил следните лични данни на Посредника: Трите си имена; Единен граждански номер /ЕГН/; Точен адрес; Телефон и E-mail;
(3) Възложителят гарантира, че предоставените от него лични данни са достоверни и актуални. При промяна в личните данни, същия се задължава своевременно да уведоми Посредника за това и да предостави актуалните такива.
(4) Възложителят е уведомен, че Посредника може да предоставя данните за контакт на Възложителя (включително телефон и адрес на електронна поща) на своите служители, партньори и контрагенти, с цел установяване на връзка с Възложителя в рамките на изпълнение на задълженията на Посредника по договора за посреднически услуги.
(5) Предоставените лични данни от Възложителя са в минимално изискуемия обем, с оглед изпълнението на посредническия договор и произтичащите в тази връзка права и задължения на страните.
(6) При отказ на Възложителя да предостави на Посредника съответните лични данни, които са необходими за изпълнението на посредническия договор, същият може да бъде прекратен.

3. Посредникът не обработва лични данни за Възложителя, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, както и генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицето, а също така и данни за здравословното състояние на Възложителя.

4. (1) Предоставените лични данни се събират и обработват от Посредника в електронен формат и на хартия.
(2) Личните данни на Възложителя ще бъдат съхранявани за срока на действие на посредническия договор, а след неговото прекратяване – до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с възникналите правоотношения между страните по договора.
(3) Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват за срок от два месеца след изготвянето им.
(4) След изтичане на нормативно определения срок за съхранение, документите на хартиен носител, които съдържат лични данни на Изпълнителя се унищожават физически, а тези в електронен формат се изтриват. След нормативно определения срок за съхранение на данните, същите могат да бъдат запазени само ако са анонимизирани и субекта на данни не може да бъде идентифициран.

2). Права на Възложителя във връзка със защита на личните данни.
1. Във връзка с обработването на личните му данни, Възложителят има следните права:
– право на безплатен достъп до личните си данни;
– право да иска коригиране – може да поиска от Посредника да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него, а непълните лични данни – да бъдат попълнени;
– право да иска изтриване на данните, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани (включително след установения срок на съхранение и обработване);
– право да иска ограничаване на обработването, когато същото е неправомерно;
– право на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или подадена чрез електронна форма за жалби на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg.
– право на получаване на уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването;
– право да получи данните, които е предоставил на Посредника в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и същите да бъдат прехвърлени пряко на друг Възложител, когато това е технически осъществимо.

2. (1) Посредникът следва, при поискване от Възложителя, да му предостави своевременно информация, относно обработваните лични данни за него, както и информация за третите лица, които имат достъп или извършват действия по обработване на данните.
(2) Посредникът предоставя копие от личните данни на Възложителя, които са в процес на обработване. Информацията се предоставя в срок от един месец от получаване на искането.
(3) Информацията и всяка комуникация се предоставят безплатно. Когато исканията на Възложителя са явно неоснователни или прекомерни и често повтарящи се, Посредникът, след като докаже наличието на неоснователния или прекомерен характер на искането може:
а) да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
б) да откаже да предприеме действия по искането.

3. (1) При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че желае да подаде сигнал или оплакване, Възложителя може да го направи писмено или по ел. поща пред отговорното лице по защита на личните данни със следните контаки:
служебен адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
интернет страница: www.cpdp.bg
ел. поща: kzld@cpdp.bg
(2) Данни за контакт с Посредника в качеството му на администратор на данни:
адрес: бул. Христо Смирненски7
телефон: 029634323
ел. поща: privacy@horizons.vbg

3). Достъп до личните данни
1. Личните данни на Възложителя, обхванати от настоящия анекс се предоставят в структурата на Посредника, както следва:
– на консултанти по подбор на персонал – всички предоставени лични данни, с оглед изпълнението на правата и задълженията на страните по посредническия договор.
– на лицето, отговарящо за видеонаблюдението – Управител;

2. Посредникът предоставя лични данни на Възложителя на трети лица (потенциални работодатели) с оглед осъществяване на посредничество за намиране на работа на Възложителя.

Всички останали клаузи от първоначално сключения договор за посредническа дейност по наемане на работа в Р България и анексите към остават в сила и непроменени.

Настоящия Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от договор за посредническа дейност № ………..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………….. ПОСРЕДНИК: ……………………………..