СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА УСЛУГИ ПО ПОДБОР +359 886 83 71 81

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОДБОРИЗПРАТИ CV

AGILE в Човешките Ресурси

AGILE в Човешките Ресурси

 

Agile методологията навлиза още в началото на XXI век. Използва се за първи път от програмисти по време на дискусия за методите за разработване на софтуер. Бързо осъзнали, че традиционият към този момент метод за управление на проекти Waterfall е бавен и неефективен. Разработването на продукт, който клиентите искат, отнемало много време. Когато проектът бил готов, той не работел според очакванията или клиентът вече не го искал. Затова създали Agile Манифеста и така започнала лудостта около Agile.

 

Какво е Scrum?

Разбирането за Scrum е разбиране за основния принцип и терминологията на Agile. Казано просто, когато клиентът иска нещо, екипът сяда и решава как да го направи. Дотук нищо по-различно от традиционното управление на проекти.

Разликата се получава от това колко време отнема изпълнението на дадена задача и интензитета на комуникацията с клиента.

Обикновено екипите решават да работят в кратки итерации (повтарящо се действие в кратък времеви диапазон) или „спринтове“ и след N на брой спринтове показват продукта на клиента. Ако клиентът е доволен от резултата, продуктът може да бъде пуснат или да се продължи разработката му. Ако отговорът е „не“, клиентът предоставя подробна обратна връзка и екипът отново започва да работи. Друг важен термин, който трябва да запомните е Minimum Viable Product (MVP) – минимално жизнеспособен продукт. Например, ако клиентът иска дигитален часовник, екипът първо трябва да създаде часовника, след това да добави цветовете и формата, измерването на влажността на въздуха, радиото и т.н.

 

Какво е Scrum в човешките ресурси?

Ако аз съм клиент и искам отделът по човешки ресурси да разработи нова схема за атестация на служителите, която да съвпада с фирмената култура, да е справедлива и да предоставя много възможности за признаване на членовете на екипа. Обикновено подобно нещо може да отнеме година. Ако обаче HR отделът ми каже: „Разбира се! Ще го направим за 2 месеца!“, първоначално няма да им повярвам и ще ги попитам как смятат да го направят – чрез използване на малки итерации, редовна обратна връзка и докладване за напредъка на всеки 2 седмици. Този пример обобщава целия процес на Scrum – от стартирането на проекта, през работата в малки итерации, до създаването на готов продукт.

scrum process

Scrum ролите в човешките ресурси

Обикновено Аgile методологията включва 3 роли – product owner, екип и scrum master (последната е опционална и зависи от структурата). В човешките ресурси се открояват 4 роли:

 • Service owner – HR директорът – отговаря за всички проекти, които трябва да се изпълнят. Той е в близки отношения с бизнеса, знае какво искат клиентите и отговаря за проектите, по които работи екипът.
 • Service Area Owner – ръководителите на различните HR отдели – привличане на таланти; обучение и развитие и т.н.
 • Членове на екипа – екипите се състоят от различни експерти, което позволява на хората да се докоснат до непознати за тях аспекти на човешките ресурси и да участват активно в създаването и въвеждането на нови проекти в тях.
 • Scrum Master – подкрепя останалите, създава усещане за принадлежност към екипа и води всички срещи, които неизменно съпътстват Scrum методологията.

 

След като вече знаем какви са ролите, трябва да разберем какво трябва да правим. Тук идва мястото на артефактите и церемониите, които имат съществена роля. Артефактите са документите, които определят работата, а церемониите са всички срещи, в които взимаме участие.
Как се вписва Agile в ежедневната ни работа? Както във всяка друга професия и в човешките ресурси има много оперативна работа, която вършим всеки ден – например пейролът – трябва да се върши всеки месец, не можете да го делегирате и ако не го направите, много хора ще се ядосат. Може да се приложи стратегията 50/50 – да посвещаваме 50% от времето си на ежедневните задачи, а другите 50% – на Scrum методологията.

 

Артефакти и церемонии

 

Основните артефакти, които всеки Scrum екип трябва да има:

 • Backlog – списък с всички проекти или „истории“, подреден по приоритети;
 • Истории – или проекти – подробно описание на всичко, което трябва да бъде направено;
 • Items – специфични задачи;
 • Epic – Колекция от различни истории/проекти под общо име;
 • Burn-down chart – екселска таблица, която проследява времето, което служителите отделят за обичайните си задачи и за Scrum и колко време им отнема да приключат проектите си;
 • Sprint backlog – таблица с 4 колони – какво предстои да бъде направено; какъв е прогресът; преглед и приключени задачи. Всяка задача най-напред се поставя в първата колона и постепенно прогресира до колоната с приключени задачи.

 

Що се отнася до церемониите, най-важните са:

 • Item selection meeting – разпределяне на проектите между екипите;
 • Планиране на спринта – всеки екип планира предстоящите итерации;
 • Daily stand-up – кратка 10-15 минутна среща, с която започва работния ден; всеки член на екипа трябва да отговори на следните въпроси: Какво правих вчера? Какво ще правя днес? С какви трудности съм се сблъскал?
 • Demo – среща, на която екипът представя резултатите от работата пред ЧР директора или пред клиента (или и пред двамата);
 • Retrospective – в края на всеки спринт екипът се събира и обсъжда кое се е получило добре, какви са били проблемите, какво трябва да започне/да спре/да продължи да се случва. Тази среща е време за ретроспекция – да обърнем поглед назад и да откроим научените уроци, за да може екипът да работи по-добре в бъдеще.

Автор: Irina Ketnik

Източник: /www.irinaketkin.com

 

За връзка с нас